admin
  • -1

“आहे ” या क्रियापदाचे भविष्यकाळाचे रूप कोणते होईल?

  • -1

“आहे ” या क्रियापदाचे भविष्यकाळाचे रूप कोणते होईल?

1) असते
2) असतं
3) असेल
4) होईल

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse