admin
  • -1

दोन नळ A आणि B एक टाकी भरण्यासाठी अनुक्रमे 36 तास व 45 तास लावतात. दोन्ही नळातून एकच वेळेस पाणी सोडले असता, ती टाकी किती वेळेत भरेल?

  • -1

दोन नळ A आणि B एक टाकी भरण्यासाठी अनुक्रमे 36 तास व 45 तास लावतात. दोन्ही नळातून एकच वेळेस पाणी सोडले असता, ती टाकी किती वेळेत भरेल?

1) 10 तास
2) 20 तास
3) 25 तास
4) 30 तास

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse