admin
 • -3

दोन नळ A आणि B एक टाकी भरण्यासाठी अनुक्रमे 36 तास व 45 तास लावतात. दोन्ही नळातून एकच वेळेस पाणी सोडले असता, ती टाकी किती वेळेत भरेल?

 • -3

दोन नळ A आणि B एक टाकी भरण्यासाठी अनुक्रमे 36 तास व 45 तास लावतात. दोन्ही नळातून एकच वेळेस पाणी सोडले असता, ती टाकी किती वेळेत भरेल?

1) 10 तास
2) 20 तास
3) 25 तास
4) 30 तास

Related Questions

 1. = FORMULA= A×B/A+B 

   A=36

   B=45

  FORMULA. APPLY 

  =36×45/36+45

  = 1620/81

  =20 hours

   

  • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse