admin
  • -89

दोन संख्यातिल फरक 16 असून त्यांचा लसावी 280 आहे तर त्या पैकी लहान संख्या कोणती?

  • -89

दोन संख्यातिल फरक 16 असून त्यांचा लसावी 280 आहे तर त्या पैकी लहान संख्या कोणती?

1) 56
2) 35
3) 40
4) 70

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse