admin
  • 0

नकारार्थी वाक्यांना काय म्हणतात?

  • 0

नकारार्थी वाक्यांना काय म्हणतात?

1) स्वार्थी
2) करणरुपी
3) अकरणरुपी
4) विध्यर्थी

Related Questions

  1. नकारार्थी वाक्यांना अकरणरूपी असे म्हणतात.

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse