admin
  • 0

बॅक्टरीओफेजेस हे——
1)विषाणूचा प्रकार आहे
2)सजीव आहे 3)निसर्गात कमी प्रमाणात आढळतो

  • 0

बॅक्टरीओफेजेस हे——
1)विषाणूचा प्रकार आहे
2)सजीव आहे 3)निसर्गात कमी प्रमाणात आढळतो

1) फक्त 1
2) 1,3
3) 2,3
4) वरीलपैकी सर्व

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse