admin
  • 0

महार , मांग यांना विद्या शिकविणारी मंडळी ‘ ही संस्था………………
(अ) डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केली.
(ब) 1853 साली स्थापना करण्यात आली.

  • 0

महार , मांग यांना विद्या शिकविणारी मंडळी ‘ ही संस्था………………
(अ) डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केली.
(ब) 1853 साली स्थापना करण्यात आली.

1) अ व ब चूक
2) कोणतेही सत्य नाही
3) फक्त ब बरोबर
4) अ व ब बरोबर

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse