MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 4
  • 4

कमलेश कडे काही प्रमाणात दूध – पाणी मिश्रण असते आणि दुधाची एकाग्रता 68 % असते जर त्यांने या मिश्रणाचे 5 लिटर पाण्यात बदलले तर दुधाची एकाग्रता 64 % कमी होते. त्याच्याकडे असलेल्या मिश्रणाचे प्रमाण किती आहे? ...

admin
  • 3
  • 3

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान पुढीलपैकी कोणते कर्यक्रम सुरू करण्यात आले ? अ . अवर्षणप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ब . सीमांत शेतकरी व शेतमजुर कार्यक्रम क . लघु शेतकरी विकास कार्यक्रम 1) फक्त अ 2) ...

admin
  • 3
  • 3

1940 मध्ये यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त महाराष्ट्र सभा स्थापन झाली ? 1) एस एम जोशी 2) रामराव देशमुख 3) ज स करंदीकर 4) गं त्र्यं माडखोलकर

admin
  • 2
  • 2

वित्त विधेयक लोकसभेत मांडण्यासाठी कोणाची शिफारस आवश्यक असते. 1) अर्थमंत्री 2) प्रधानमंत्री 3) राष्ट्रपती 4) लोकसभा अध्यक्ष