MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 4
  • 4

(अ)’मित्रमेळा’ संघटना स्वा विनायक दामोदर सावरकर यांनी स्थापन केली. (ब) अनुशीलन समितीची स्थापना पी मित्रा यांनी केली. 1) ब बरोबर फक्त 2) अ बरोबर फक्त 3) अ व ब बरोबर 4) अ ...

admin
  • 3
  • 3

इ.स. 1789 साली सुरू झालेले मुंबई प्रांतातील पहिले वृत्तपत्र कोणते ? (Combine 1) दर्पण 2) बॉम्बे हेराल्ड 3) बॉम्बे कुरियर 4) बॉम्बे गॅझेट