हिंगोली

महाराष्ट्रातील मराठवाड्याच्या उत्तरेकडील भागात हिंगोली जिल्हा आहे.

विभाग औरंगाबाद 
मुख्यालय हिंगोली 
तहसील हिंगोली, कळमनुरी, सेनगाव, औंढा नागनाथ, वसमतनगर 
क्षेत्र 4,526 km2 (1,747 sq mi)
भाषा मराठी, हिंदी, उर्दू 
प्रमुख पिके कापूस, ज्वारी 
उपविभाग 

कळमनुरी 
हिंगोली 
बसमत 
पिनकोड औंध नागनाथ – 431705
बासमथ – 431512

हिंगोली – 431513
कळमनुरी – 431702

सेनगाव – 431542

दूरध्वनी कोड औंध नागनाथ – 02456
बसमथ – 02454
हिंगोली – 02456
कळमनुरी – 02455 सेनगाव – 02456
नद्या पैनगंगा, गोदावरी, सिंधेश्वर 
पर्यटन स्थळ संत नामदेव संस्थान, मल्लिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, औंध नागनाथ 
वेबसाईट hingoli.nic.in