Posted inPolity

ग्रामसेवक (Gramsevak)

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील ६० नुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असतो. – ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख असतो. – ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा पदसिद्ध सचिव असतो. – ग्रामसेवक हा जिल्हा परिषदेतील ग्रामविकास खात्याचा वर्ग ३ चा सेवक असून मोठ्या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास ग्रामसेवक अधिकारी असे संबोधले जाते. एका ग्रामपंचायतीसाठी एक अथवा एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक […]

error: Content is protected !!