General GK

१) विद्युत चुंबकीय पट्ट्यापैकी मानवी डोळ्याला दिसणारा प्रकाश …… ते ……. तरंगलांबी असणारा आहे. A. ३०००Å ते ७०००Å B. २०००Å ते ६०००Å C.४०००Å ते ८०००Å D. ३५००Å ते ७५००Å A. ३०००Å ते ७०००Å —————————————- २) इन्फ्रा-रेड किरणांचा उपयोग खालीलपैकी कशासाठी Read More …