Posted inPolitical Science

नकाराधिकार (Veto Power)

नकाराधिकार (Veto Power) आधुनिक राष्ट्रांमध्ये राष्ट्राध्यक्षांना प्राप्त असलेल्या नकाराधिकार यांचे चार प्रकार पडतात…1) पूर्ण किंवा शुद्ध नकाराधिकार2) गुणात्मक नकाराधिकार3) निलंबनात्मक नकाराधिकार4) पॉकेट नकराधिकर 1) पूर्ण किंवा शुद्ध नकाराधिकार-याचा अर्थ संसदेने संमत केलेल्या विधेयकाला संमती पूर्णपणे रोखून धरणे असा होतो. 2) गुणात्मक नकाराधिकार-याचा अर्थ राष्ट्राध्यक्षांनी संसदेकडे पुनर विचारार्थ पाठवलेल्या विधेयकास संसदेने पूर्वीपेक्षा अधिक बहुमताने पारित केल्यास […]