Category Syllabus

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conducts several exams for recruitment to the various department of state government. On this page, we bring you the complete detailed syllabus of the MPSC exams.

MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा सुधारित सिलॅबस जुलै २०२०

राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा -२०२० पासून State Service (Main) Examination – From -2020 सूचना -१. सन २०२० च्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षेपासून सामान्य अध्ययन I, II, III, IV या चार विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांचे अभ्यासक्रम सुधारित करण्यात आले असून पेपर क्र. १…

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam

पोलीस उप-निरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा – Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam पोलीस उप निरीक्षक पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात येणारी मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा Police Sub Inspector Limited Departmental Competitive Exam. परीक्षेचे टप्पे: १) पूर्व परीक्षा -१०० गुण…

MPSC कर सहायक गट- क परीक्षा – MPSC Tax Assistant, Group-C Exam

विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट- क स्पर्धा परीक्षा Tax Assistant, Gr. C Competitive Examination परीक्षेचे टप्पे: १) पूर्व परीक्षा – १०० गुण २) मुख्य परीक्षा – ४०० गुण विक्रीकर विभागातील कर सहायक, गट- क (पूर्व) परीक्षा Tax Assistant, Gr. C…

MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा – MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector (AMVI) Exam

MPSC सहायक मोटार वाहन निरीक्षक परीक्षा – MPSC Assistant Motor Vehicle Inspector Exam Syllabus सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा – Assistant Motor Vehicle Inspector (Pre) & (Main) Competitive Exam परीक्षेचे टप्पे: १.  पूर्व परीक्षा – १००…

MPSC दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादक शुल्क गट क परीक्षा – MPSC Excise Sub Inspector, Group-C Exam

दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, गट – क (पूर्व) व (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा Excise Sub Inspector, Gr.C (Pre) & (Main) Competitive Examination. रीक्षेचे टप्पे: १) पूर्व परीक्षा -१०० गुण २) मुख्य परीक्षा – २०० गुण दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क,…

MPSC पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा – MPSC Police Sub Inspector (PSI) Exam

MPSC पोलीस उपनिरीक्षक परीक्षा – MPSC Police Sub Inspector (PSI) Exam पोलीस उपनिरीक्षक (पूर्व) परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम -: परीक्षा योजना :- प्रश्‍नपत्रिका – एक. प्रश्‍नपत्रिकेचा तपशील खालीलप्रमाणे विषय प्रश्नसंख्या एकूण गुण दर्जा माध्यम परीक्षेचा कालावधी प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप सामान्य क्षमता…

MPSC कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) परीक्षा

MPSC कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) परीक्षा परीक्षेचे टप्पे: पूर्व परीक्षा: २०० गुण मुख्य परीक्षा: ४०० गुण मुलाखत: ५० गुण महाराष्ट्र कृषि सेवा, (पूर्व) परीक्षा (Maharashtra Agriculture Services, (Pre) Examination) परीक्षा योजना  विषय संकेतांक प्रश्नसंख्या गुण दर्जा माध्यम…

MPSC Clerk-Typist Exam – लिपिक – टंकलेखक, गट – क परीक्षा

MPSC Clerk-Typist Exam – लिपिक – टंकलेखक, गट – क परीक्षा प्रश्नपत्रिकेची संख्या: ०१ एकूण गुण: १०० लिपिक – टंकलेखक, गट – क (पूर्व) परीक्षा (Clerk-Typist Gr. C (Pre) Examination) विषय व संकेतांक     दर्जा  माध्यम   प्रश्न संख्या  गुण …