विज्ञान – Science

 

भौतिकशास्त्र (Physics)

 • द्रव्य, कार्य
 • ऊर्जा, शक्ती, सदिश राशी, अदिश राशी
 • विस्थापन, चाल, वेग त्वरण, बल, गती, दाब
 • धाराविद्युत, चुंबकत्व, विद्युत चुंबक, दोलने व लहरी
 • ध्वनी, प्रकाश
 • उष्णता, किरणोत्सारिता, अर्धवाहक

रसायनशास्त्र (Chemistry)

 • द्रव्याचे गुणधर्म, अणू, रेणू ,
 • आम्ल,आम्लारी,क्षार,मूलद्रव्य,
 • संयुगे, मिश्रण, विद्युत अपघटन, विद्युत विलेपन,
 • धातू व अधातू, रासायनिक बंध व अभिक्रिया, कार्बनी संयुगे,
 • औद्योगिक रसायनशास्त्र (काच प्लास्टिक, साबण इत्यादी) मृदा, अन्न इत्यादी

जीवशास्त्र (Biology)

Click here for Complete Biology content for MPSC

जीवशास्त्र  (Biology)
अनुक्रमांक घटकाचे नाव
१. पेशी (Cell)उती (Tissue)
२. सजीवांचे वर्गीकरण (Classification Of Organisms)
३. संतुलित आहार व पोषक द्रव्ये (Balanced diet and nutrients )
४. सजीवांच्या जीवनप्रक्रिया (Life Process)
५. मानवाचे रोग (Human Disease)
६. ज्ञानेंद्रिये (Sensory Organs)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *