विज्ञान – Science

भौतिकशास्त्र (Physics)

रसायनशास्त्र (Chemistry)

  • द्रव्याचे गुणधर्म, अणू, रेणू ,
  • आम्ल,आम्लारी,क्षार,मूलद्रव्य,
  • संयुगे, मिश्रण, विद्युत अपघटन, विद्युत विलेपन,
  • धातू व अधातू, रासायनिक बंध व अभिक्रिया, कार्बनी संयुगे,
  • औद्योगिक रसायनशास्त्र (काच प्लास्टिक, साबण इत्यादी) मृदा, अन्न इत्यादी

जीवशास्त्र (Biology)

Click here for Complete Biology content for MPSC

जीवशास्त्र  (Biology)
अनुक्रमांक घटकाचे नाव
१. पेशी (Cell)उती (Tissue)
२. सजीवांचे वर्गीकरण (Classification Of Organisms)
३. संतुलित आहार व पोषक द्रव्ये (Balanced diet and nutrients )
४. सजीवांच्या जीवनप्रक्रिया (Life Process)
५. मानवाचे रोग (Human Disease)
६. ज्ञानेंद्रिये (Sensory Organs)

One comment

  1. रसायनशास्त्र (Chemistry) please update chemistry note as early as possible
    Please please

Leave a Reply