Posted inAdvertisements / Notifications

MPSC Subordinate Services Non-Gazetted Group-B Main Examination 2020

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब मुख्य परीक्षा 2020 आयोजनाचे दिनांक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यानुसार खालील दिनांकास परीक्षेचे आयोजन करण्यात येईल:- संयुक्त पेपर 1: दिनांक 22 जानेवारी 2022 पोलीस उपनिरीक्षक पेपर 2: दिनांक 29 जानेवारी 2022 सहायक कक्ष अधिकारी पेपर 2: दिनांक 5 फेब्रुवारी 2022 राज्य कर निरीक्षक पेपर 2: 12 फेब्रुवारी 2022

error: Content is protected !!