Pronouns (सर्वनाम) MPSC
Pronouns (सर्वनाम) MPSC

नामाऐवजी वापरल्या जाणा-या शब्दाला सर्वनाम असे म्हणतात.

सर्वनामाचे खालील प्रकार पडतात:

Personal pronouns : पुरुषवाचक सर्वनामे

नामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्वनामे वापरतात

पुरूषवाचक सर्वनामे इंग्रजीत एकूण आठ आहेत

Pronouns

I – मी एकवचन
He – तो एकवचन
She – ती एकवचन
It – ते एकवचन
You – तू एकवचन
You – तुम्ही अनेकवचन
They – ते,त्या,ती अनेकवचन
We – आम्ही अनेकवचन

Example: Ram was a king. He was very brave

Reflexive pronouns : आत्मवाचक सर्वनामे

कर्त्याने केलेली कृती त्याचा स्वत: वरच घडत असेल तर ती आत्मवाचक सर्वनामे दर्शवितात. अशा प्रकारच्या वाक्यात कर्ता व कर्म यांच्यसाठी वापरलेली सर्वनाम एकाच व्यक्तीसाठी असतात. आत्मवाचक सर्वनाम पूर्व उल्लेख असल्याशिवाय वापरता येत नाही म्हणून पूर्व उल्लेख नसताना myself,himself अशी सुरुवात न करता I myself, He himself अशी सुरुवात करावी

Demonstrative pronouns : दर्शक सर्वनामे

व्यक्ती किंवा वस्तूंचा निर्देश करण्यासाठी दर्शक सर्वनामे वापरतात.

Singular: This –these
Plural: That-those

Eample:

 • This is a boy. These are boys
 • That is a car . Those are cars

Indefinite Pronouns : अनिश्चित सर्वनामे

अनिच्छीत व्यकती किंवा वस्तू दर्शविण्या-या सर्वनामांना अनिच्छित सर्वनामे म्हणतात.

Example:

All, some, few, everyone, everybody, none, nobody, many, anyone, someone

 • All were present.
 • Some one has stolen my necklace

Interrogative pronouns : प्रश्नार्थक सर्वनामे

Interrogative pronouns : प्रश्नार्थक सर्वनामे

Who,whom,which, आणि what चा पावर प्रश्न विचारण्यासाठी केला असता उत्तर जर एखादे नाम येत असेल तर वरील प्रश्नसुचक शब्द प्रश्नार्थक सर्वनामे म्हणतात.

Example:

 • Who killed Ravana?
 • Whose Lanka is this?
 • What is your name?

Distributive Pronouns : विभाजक सर्वनामे

एका वेळी एकाच व्यक्तीचा उल्लेख करण्यासाठी विभाजक सर्वनामाचा उपयोग हातो

Eg. Each-प्रत्येक , either–दोन्ही पैकी एक, neither-दोन्हीपैकी एकही नाही.

 • Each of the boys gets a prize
 • Either of these roads leads to the railway station
 • Neither of the girls is honest

Relative Pronouns : संबंधी सर्वनामे

Preposition नंतर Relative Pronoun वापरावयाचे झाल्यास

वयक्तीसाठी Whom

तर

वस्तू व प्राण्यांसाठी Which वापरतात.

Eample:

 • This is the girl to whom I have given some clothes.
 • This is the hostel in which I spent four years when I was in college.

Exclamatory Pronouns : उद्गारवाचक सर्वनामे

उद्गार दर्शविणा-या सर्वनामांना उदगारवाचक सर्वनामे असे म्हणतात.

Eg. What! Are you hungry

Emphatic Pronouns : परिणामकारी सर्वनामे.

आत्मवाचक व परिणामकारी सर्वनाम एकच आहेत. ज्या वेळी कर्त्याने स्वत: क्रूती केली हे जोर देऊन सांगितले जाते तेव्हा ते परिणामकारी सर्वनाम होते. परिणामकारी सर्वनामे नेहमी नाम किंवा सर्वनामानंतरच वापरली जातात.

Example:

 • He himself said so
 • This town itself is not very large

Reciprocal pronoun : परस्पर संबंधदर्शक सर्वनाम

जी सर्वनामे परस्पर संबंध दर्शवितात त्यांना Reciprocal pronoun म्हणतात. Reciprocal pronouns express a mutual or reciprocated relationship.

Each other: दोन व्यक्ती किंवा वस्तू यातील परस्पर संबंध दर्शविण्यासाठी

One another: दोन पेक्षा अधिक व्यक्ती अगर वस्तूंचा परस्पर संबंध दर्शविण्यासाठी

Example:

 • The two girls hated each other
 • We must all trust one another.
 • They meet regurarly at each other’s house.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.