पारिभाषिक शब्द
पारिभाषिक शब्द

पारिभाषिक शब्द

विशिष्ट ज्ञान शाखेच्या संदर्भात खास अर्थाने वापरलेल्या शब्दास ‘पारिभाषिक शब्द’ असे म्हणतात.

मराठी व्याकरण

मुळाक्षर A

Ability (efficiency)कार्यक्षम
Agitationआंदोलन
Ambassadorराजदूत
Anti nationalराष्ट्रद्रोही
Auditingलेखापरीक्षण
Accessप्रवेश, पोहोच, शिरकाव
Accessory (Accessories)उपसाधन (उपसाधने)
Actक्रिया
Actionक्रियमान, कृत्य
Activateसक्रिय करणे
Activeसक्रिय, क्रियाशील
Activityसक्रियता
Addमिळविणे, भर घालणे, जोडणे, बेरीज करणे, वाढविणे, समावेश करणे, समाविष्ट करणे, सामावून घेणे
Additionभर, बेरीज, वाढ
Additionalअधिकचा, जास्तीचा
Additiveभरीचा
Add-onभरतीचे
Advancedप्रगत
Advertiseजाहिरात, विज्ञापन
Aerospace१. पृथीवरच्या वातावरणासंबंधी आणि त्या पलीकडच्या अंतराळासंबंधी. २.विमानोड्डाणाच्या तंत्रासंबंधी
Aerospace Maintenance & Regeneration Groupविमानाच्या उड्डाणमार्गाची देखरेख आणि व्यवस्थापन करणारे.
Aggregateगोळाबेरीज
Aggregatorसंचयक
Albumसंचयिका
Allocateनेमणे
Allocationनेमणूक
Alphabetमुळाक्षर
Alphabeticअक्षरी
Alphabeticalअकारविल्हे
Alphanumericअक्षरांकी
Alternativeपर्यायी
Amoeboid Shapeअनियमित आकार
Analysisविश्लेषण
Analyticsविश्लेषके
Animationसंचेतन
Animatorसंचेतक
(To) Announceघोषित करणे, घोषणा-निवेदन करणे
Announcementघोषणा, उद्घोषणा, निवेदन, जहिरात, प्रसिद्ध करणे
Antivirusविषाणूरोधक
Apical Placentationअग्रीय (टोकाची) वार-रचना
Appendixपरिशिष्ट
Applyलावणे, अर्ज करणे, प्रयोग करणे
Applicationप्रयोग, वापर, अर्ज, आवेदनपत्र, मलमपट्टी, अवधान, लक्ष
Approvalअनुमोदन
Aquaticजलीय, जलचर
Archivesलेखागार
Archivalलेखसंचायक
Areaक्षेत्र, क्षेत्रफळ, प्रदेश, विस्तार, विभाग
Area Codeविभागसंकेतक
Arithmeticअंकगणित
Arrangementआयोजना, व्यवस्था, मांडामांड, मांडणी, विन्यास, रचना, तजवीज, इंतजाम, बस्तान, समेट, बनावट
Articleलेख
Atमध्ये, नजीक,(या)कडे, (इतक्या) वाजता, (अमुक)वेळी, (या) ठिकाणी, स्थिती
Attachसंलग्न,जोडा
Attachmentसंलग्नता, बांधणी, जोडणी, जप्ती, प्रेम, जिव्हाळा, अनुरक्ती, अनुराग, सक्ती
Attributeविशेष गुणधर्म
Automateस्वयंचलित करणे
Automaticस्वयंचलित
Auxiliaryसाहाय्यकारी
Availableउपलब्ध
Averageसरासरी
Axial Placentationअक्षीय वार-रचना
Axisअक्ष

मुळाक्षर B

Backlogअनुशेष
Breach of disciplineशिस्तभंग
Bumper Cropभरघोस पीक
Bureaucracyनोकरशाही
Back-slashअपच्छेद (अप म्हणजे मागे)
Backspaceअपदिक् (अप म्हणजे मागे)
Backgroundपार्श्वभूमी
Back upअनुप्रत
Bankपतपेढी
Bannerफलक
Bandwidthवहन क्षमता
Barपट्टी, दंड, वडी
Bar Codeदंडसंकेत
Base-addressमुक्कामाचा पत्ता, तळ-पत्ता (मूळ-पत्ता)
Basel Placentationतलीय (तळाची) वार-रचना
Betaग्रीक वर्णमालेतील दुसरे मुळाक्षर
Beta Versionअसिद्द आवृत्ती,अपूर्ण आवृत्ती
Binaryद्विमान
Biologyजीवशास्त्र
Blood Bankरक्तपेढी
Blog Blogroll)जालपत्रिका, अनुदिनी
Bloggerजालपत्रलेखक
Blog Postजालपत्रिकासूची, जालपत्रसूची
Blogosphereजालपत्रिकाविश्व, अनुदिनीविश्व,ब्लॉगजगत
Blue Toothनीलदंत
Boldठळक
Bookmarkवाचनखूण, पृष्ठचिन्ह, पृष्ठनिशाण
Botसांगकाम्या
Botanicalवनस्पतिशास्त्रविषयक, वनस्पतीय, वानस्पतीक
Botanical gardenवनस्पतीय उद्यान, वानस्पतीक उद्यान
Botanyवनस्पतिशास्त्र
Boxपेटी, डब्बा
Broad bandविस्तारीत वहन
Browseचाळणे (करमणुकीकरिता वाचणे), विचरण, विचरणे
Browserन्याहाळक, विचरक
Budgetअर्थसंकल्प
Buffetस्वयंभोजन, स्वभोज
Bugकीडा
Buttonकळ
Buzzगुणगुण, गुंजन, गुंजारव

मुळाक्षर C

Cacheसंचय, संचित, साठा,स्मृतीसाठा, साठवणी
(To) Call upपाचारण करणे, पाचारणे
Cameraचित्रग्राहक
Cancellationरद्दीकरण
Carbohydratesकर्बोदके
Carbon gasकर्बवायू
Cardपत्र, पत्रक, पत्रिका
Careerव्यवसाय, कारकीर्द
Cassetteध्वनिमुद्रिका, ध्वनिफीत
Categoryवर्ग, श्रेणी,प्रवर्ग, गट
Cellपेशी, विद्युतघट
Centerमध्य, केंद्र
Central or Free Placentationकेंद्रीय किंवा मुक्त वार-रचना
Central Processing Unit (CPU)केंद्रीय प्रक्रीयक <केंद्रीय कार्यकारी एकक>
Chatगप्पा
Chatroomगप्पाकक्ष
Characterवर्ण, चारित्र्य
Character Setवर्णमाला
Changeबदल
Chargeभार
(To) Check mailसंदेश तपासणे
Chequeधनादेश
Circuit (Circuitry)मंडल (परिमंडल, परिपथ)
Circumferenceपरिघ, घेरा, परिधि, वेढा
Circumflexस्वरितचिन्ह (^), स्वरितचिन्ह असलेला
Classificationवर्गीकरण
Clickटिचकी, कळ
Clockwiseदक्षिणावर्त, घड्याळाप्रमाणे डावीकडून उजवीकडे जाणारा
Cloneप्रतिकृती, प्रतिरूप
Code (Coding)संकेत (संकेतन)
Colonविसर्ग
Colour / Colorरंग
Content management systemमजकूर व्यवस्थापन प्रणाली
Continentalखंडाचा, खंडविषयक
Continental Driftखंडीय प्रवाहन, खंडीय हालचाल
Contributionयोगदान
Commaस्वल्पविराम
Commentअभिप्राय, टिप्पणी
Communityसमूह, समुदाय, गट, मंडळ
Compact Disc (CD)चकती
Compatible (Compatibility)अनुरूप, सुसंगत (अनुरूपता, सुसंगती)
Compile (Compiler)संकलन (संकलक)
Complexक्लिष्ट, जटिल
Complex {Architecture}संकुल {वास्तुविषयक}
Compose messageसंदेश तयार करा, संदेश बनवा, संदेश लिहा
Composerरचनाकार, रचयिता
Compoundसंयुक्त, संयुग, कुंपण
Comprehensiveव्यापक
Computerसंगणक
Configure (Configuration)एकत्र जुळवणे, एकत्र मांडणी करणे, बाह्यस्वरूप, आकार, (<स्वरूपण>)
(To) Confirmखात्री करणे, निश्चिती करणे
Confirmatory emailनिश्चितक विपत्र
Confirmatory Testनिश्चितक परिक्षा
Connectजोडणे
Consoleसांत्वन, समाधान
Constantस्थिरांक, स्थिर , अचल
Contactसंपर्क
Content<भरवण>, मजकुर
Continentखंड
Controlनियंत्रण
Controlनियंत्रण
Control keyनियंत्रक कळ, नियामक कळ
Conventionपरंपरा, रूढी, पद्धत
Conversionपरिवर्तन, बदल
Cookieस्मृतिशेष
Coordinatesगुणक, अंश (रेखांश, अक्षांश)
Copyप्रत, नक्कल
Copyrightप्रताधिकार
Core memory<गाभास्मृति, मध्यस्मृति, अंतःस्मृती>, केंद्रीय स्मृती
Countसंख्या, मोजणे, गणना
Cousinमातृक किंवा पैतृक नातेभावंड, नातेभावंड
(To) Crackछेदन, छेदणे
Crackerछेदक
Crawlरांगणे
Credit Cardपतपत्र
creamमलम
Cross-referenceउलट संदर्भ
Cryptogamsअपुष्प वनस्पती
Culture (Cultural Heritage)संस्कृती (सांस्कृतिक वारसा)
Currentप्रचलित (विशेषण म्हणून), प्रवाह (नाम म्हणून)
Cursorबाण, निर्देशक, (परीनिर्देशक)
Customer Support Executiveकार्यकारी ग्राहक मदतनीस
(To) Cutकापणे
Cycleचक्र, दुचाकी

मुळाक्षर D

Deputationप्रतिनियुक्ती
Dearnessमहागाई
Display of National Flagराष्ट्रध्वज लावणे
Danceनृत्य
Darkगडद
Datum (Data)विदित, आरंभिक माहिती
Databaseविदितागार, माहिती-तळ, (Data साठी आणखीन चांगला शब्द शोधता येईल.)
Debugingकीडविमोचन
Decimal (Decimal Point)दशमान (दशांश)
Decode (Decoding)संकेत उकलन
Defaultस्वयंचलित (संगणकासंदर्भात), अध्याऋत, अभावात्मक
Definitionव्याख्या
(To) Degenerateअवनति होणे, र्‍हास होणे, अधोगतीला जाणे, अधःपतन, बिघडणे, निकृष्ट बनणे
Designआखणी
Deskपट
Detailedसविस्तर
Developerरचयिता, बनवणारा, तयार करणारा
Diagramआकृती
Dicky (in car)सामानवाहक, सामानाचा मागचा कप्पा
Digitअंक
Digitalअंकिक
Digital Cameraअंकीक चित्रग्राहक
Digital Versatile Disc (DVD)अंकिक बहुविध चकती (अंबच)
Digital Video Disc (DVD)अंकिक चित्रिय चकती (अंचिच)
Digital Versatile / Video Disc Recordable (DVDR)अंकिक बहुविध नोंदक चकती (अंबनोंच),अंकिक चित्रिय नोंदक चकती (अंचिनोंच)
Digital Versatile / Video Disc ReWritable (DVDRW)अंकिक बहुविध पुनर्नोंदक चकती (अंबपुर्नोंच), अंकिक चित्रिय पुनर्नोंदक चकती (अंचिपुर्नोंच)
Directoryमार्गदर्शिका, निर्देशिका
Disableबंद करणे, अक्षम
Disambiguation (Disambiguity)निसंदग्धीकरण (निसंदग्धता)
Disc/kचकती, तबकडी, बिंब, मंडल (उदा. solar disc => सूर्यबिंब)
Display (To Display)प्रदर्शन (प्रदर्शित करणे), दाखवणे, देखावा, प्रकटन, प्रकटक, प्रदर्शक
Distortionविरूपण, विपर्यास, विकृती
Documentदस्तऐवज
Domainक्षेत्र, कार्यक्षेत्र, विचारक्षेत्र
Domain Name Systemक्षेत्रनामप्रणाली
(To) Downloadउतरवणे
Draftमसुदा
Drag and Dropओढून टाका
Drillगिरमिट
Driftओढ, खेच, प्रवाहाबरोबर वाहत जाणे
(To)Driveचालविणे, चलन
Downloadउतरवणे, उतरवून घेणे
Dynamoविद्युत जनित्र

मुळाक्षर E

Elocutionवक्तृत्व मूल्यमापन
Encyclopediaविश्वकोश
Etiquetteशिष्टाचार
Ecologistपर्यावरणशास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ञ, पर्यावरण अभ्यासक
Ecologyपरिस्थितीकी, पर्यावरणशास्त्र
Eco friendlyपरिमित्रक, परिमित्रतेने
e-commerceसंगणकीकृत वाणिज्य
Edit (Editor)संपादन (संपादक)
Elimentaryसुलभ, सोपे, प्राथमिक स्वरुपाचे, आरंभिक
Elementsमूलद्रव्ये, मुलतत्वे, सूक्ष्मघटक, पंचमहाभूते
Emailसंदेश, विरोप, विपत्र
Emoticonभावना, भावचिन्हे
Emphasisजोर
Employerनियोक्ता
Enableचालू करणे, सक्रिय करणे, कार्यक्षम करणे
Encode (Encoding)संकेत स्वरूपण, संकेतात रुपांतर करणे (संकेत रूपांतरण)
Encodedसांकेतिक
Enter (Entry)प्रवेश करणॅ (प्रवेश)
Equalबरोबर, समान
Equilibriumसमतोल, समतुलना
Equilibrium Constantसंतुलन स्थिरांक
Eraseखोडणे
Errorत्रुटी/त्रुटी, चुक,चुका
Escape(Esc key)विमोचन, सुटका, निसटणे, पसार, पळवाट, पळून जाणे, गच्छंती, कूच, झुकांडी देणे, झुगारा, बहिर्गमन, निभणे, निभाव (विमोचन कळ, बहिर्गमन कळ, बहिर्गामी कळ)
Et Cetera, etcवगैरे, इत्यादी
Exchangeविनिमय
Exitबाहेर
Expectedअपेक्षित
Exploreशोध घेणे
Exportनिर्यात
Express (1)व्यक्त करणे
Express (2)जलदगती गाडी, द्रुतगती गाडी,किंवा नुसतेच जलदगती, द्रुतगती किंवा त्वरा
Express wayद्रुतगती मार्ग
Extensionविस्तार
External (External Link)बाह्य (बाह्य दुवा)

मुळाक्षर F

Felicitationगौरव
Foundationप्रतिष्ठान
Facilityसुविधा
FAQनेहमी विचारलेले(विचारले जाणारे?) प्रश्न
Fatalघातक
Featureविशेषता
Feedग्रहण (subscription च्या संदर्भात)भरण, पोषण, पुरवणे, पुरवठा
Feedbackपुनर्भरण,प्रतिसाद
Fetchआणणे, जाऊन आणणे
Fibre Opticsतंतुप्रकाशक
Fileप्रक्रमिका, नस्ती (शासकीय शब्द), संचिका
Filterगाळणयंत्र, गाळणे, चाळून घेणे
Filterpaperगाळणकागद
Findशोधणे
Finderशोधक, शोधकर्ता
Firewallजहालकवच
Flagध्वज, झेंडा, निशाण
Floppyचुंबकचकती
Folderधारिका, संचयिका
Fontटंक, छाप, वळण
Form (Format)रूप (स्वरूप)
Forumचर्चापीठ
Forwardअग्रप्रेषण, पुढारलेला, पुढे
Frameचौकट
Free or Central Placentationमुक्त किंवा केंद्रीय वार-रचना
To Fuse (Electric Fuse)सांधणे, वितळणे (वितळक)

मुळाक्षर G

Gift deedदानपत्र
Groundlessनिराधार
Guard of Honourमानवंदना
Government Houseराजभवन
Government Resolutionशासन निर्णय
Groupसंघ

मुळाक्षर H

Habitatजन्मस्थान/ राहण्याचे ठिकाण
Heraldअग्रदूत
Honoraryमानद
Inauguration ceremonyउद्घाटन समारंभ Incentive प्रोत्साहक
Inter communicationपरस्पर दळणवळण
Intermediaryमध्यस्थ
Irrigationसिंचन
Gadgetसाधन, कळ, यंत्रसाधन
Gapखंड
Garbageकचरा
Gateफाटक
Getमिळवणे, प्राप्त करणे
Geneजनुक
Glyphलिपीचिन्ह
Goto…च्याकडे जाणे, …कडे जा
Gradeश्रेणी
Grammarव्याकरण
Graphicalप्रतिमांवर आधारित
Groupसमूह, गट(जीवशास्त्रीय संदर्भात), मंडळ, समुदाय
Gulfआखात
GUIचिञस्वरूप आज्ञाफलक
(To) hackकब्जा करणे
Hackerकब्जक, कब्जेदार, कब्जा करणारा
Handshakeहस्तांदोलन
Hangarविमानगृह
Hangerटांगणी, अडकवणी
Hard-diskस्थिर-चक्रिका
Hardwareयंत्रांकन (यंत्रांकित भाग), जड भाग / सामान, धातुयुक्त भाग / सामान
Headerशीर्षक
Helicopterचक्रपाख
Helpमदत, साहाय्य
Herbनाजूक वनस्पती
Heritageवारसा
Hexadecimalषोडषमान
(To) Highlightचमकवणे, परिप्रकाशणे
High speedजलदगती, तीव्रगती
Historyइतिहास
Hitआघात, टोला, लाभ
Homeघर, गृह
Home-Pageमुख्यपृष्ठ
Hostआयोजक, यजमान
Hydraजलव्याल
Hydriedउदिद
Hydrocarbonउत्कर्ब
Hydroelectricजलविद्युतीय
Hydrogen (gas)उद्जन (वायू)
Hydrosaticजलस्थैतिक, द्रवस्थैतिक
Hydrostatic Equilibriumद्रवस्थैतिक संतुलन
Hydroxideउत्प्राणिद
Hyperbola (Hyperbolic)अपास्त (अपास्तिक)
Hyperboleअतिशयोक्ती
Hyperlinkअतिदुवा
Hypertextअतिसंहिता
Hypertext Markup Language (HTML)अतिसंहिता अंकनभाषा
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)अतिसंहिता स्थानांतरण शिष्टाचार
Hypoyhesisगृहीतक

मुळाक्षर I

Ice-creamशीतलक
Iconचिह्न, प्रतीक
Idolआदर्श
(To) ignoreदुर्लक्षित करणे
Ignore listदुर्लक्षित सूची
Imageचित्र
Image Stabilizationचित्र-स्थिरीकरण
Image Stabilizerचित्र-स्थिरक
(To) Impressप्रभावित करणे, छाप पाडणे
Importआयात
Improvementसुधारणा
Inboxआलेले संदेश
Indexसमास
Index (Index Key)सूची, अनुक्रमणिका
Indoor gameअंतर्गेही खेळ
Informationमाहिती
Inputनिवेश
(To) Insertसमावेश करणे, अंतर्भूत करणे Illusion ||
Innovationनवप्रवर्तन
(To) Install, Installationउभारणे, उभारणी
Instructionसूचना
Instruction Signसूचकचिन्ह
Interfaceआंतरपीठ
Internetआंतरजाल
Internet Protocol Address (IP Address)आंतरजाल शिष्टाचार पत्ता
Internet Service Provider (ISP)आंतरजाल सेवा पुरवठादार
Internet Speed Testerआंतरजाल वेग परीक्षक
Interruption (To Interrupt)अडथळा, खंड (खंडित करणे)
Intervalमध्यंतर
Intranetआंतरिकजाल
Italicsतिरके
Itemनग
illusionभ्रम

मुळाक्षर J

Jubileeमहोत्सव
Juvenile offenderबाल अपराधी
Joinजोडणे, सदस्य बनणे, सामील होणे

मुळाक्षर K

Keep in Suspenseनिलंबित ठेवणे
Kindergartenबालक मंदिर
Keep Pendingप्रलंबित ठेवणे
Key Boardकळफलक
Keyकळ
Keyboardकळपटल, कळपट, कळफलक, कळसंच, कुंजीपटल, कुंजीपट, कुंजीफलक
Killसमाप्त करणे

मुळाक्षर L

Lay of foundation stoneकोनशिला बसविणे
Linguisticsभाषाशास्त्र
Labelसंदर्भनामे, नामपत्र, खूणचिठ्ठी
Laneमार्गिका, गल्ली, बोळ
Languageभाषा
Laptopउरुसंगणक
Latitudeअक्षांश
Layerस्तर, थर
Layoutआरेखन
liabilityदायित्व, जबाबदारि
Lightप्रकाश
Linearरेषीय
Linkदुवा
Listयादी, सुची
Literatureसाहित्य
Localस्थानिक, स्थानीय
Local Area Network (LAN)स्थानीय क्षेत्र जालक (स्थाजा)
locationजागा, स्थान
Logarithm(घातांकन)
Loginप्रवेश, आगमन
Logoबोधचिन्ह
Log Outगमन, निर्गमन, बहिर्गमन
Longitudeरेखांश
Lossतोटा, हानी
Loudspeakerध्वनिक्षेपक, पोंगा, कर्णा, ध्वनिविस्तारक
Lower caseछोटे अक्षर, लघुरूप
Luminiscenceप्रकाशमानता, आभा
Luminosityतेजस्विता
Luminousप्रकाशमान, तेजस्वी

मुळाक्षर M

Mainstayआधार स्तंभ
Momentoस्मरणचिन्ह
Meteorologyहवामानशास्त्र
Metropolitan Cityमहानगर
Millenniumसहस्त्रक
Mobile hospitalफिरते रुग्णालय
Mottoब्रीदवाक्य
Magnet(Magnetic)चुंबक (चुंबकीय)
Magnitudeपरिमाण, परिमिती, प्रत, आकार, आवाका
Mailटपाल
Mailing-listटपालाची यादी (टपालयादी)
Maintenanceनिर्वाह, परिरक्षण, योगक्षेम
Manager(Management)व्यवस्थापक(व्यवस्थापन)
Mallमहाभांडार, महाबाजार
Mapमानचित्र, नकाशा
Marginal Placentationउपांतिक (कडेची) वार-रचना
Markupअंकन
Marginसमास
Massवस्तुमान
Mayorमहापौर
Mediumमध्यम, माध्यम
Memoryस्मृती
Membershipसदस्यत्व, सदस्यता
(To) Mentionनमूद करणे, उल्लेख करणे
Menuयादी, सूची
Messageसंदेश
Messengerनिरोप्या, दूत
Migrationस्थानांतरण
Mirror-siteप्रतिस्थळ, (प्रतिबिंब स्थळ)
Mobile (phone)भ्रमणध्वनी
Moderatorनियामक
Modem(आरोहावरोहक)(मोडेम)
Monitor Screenप्रदर्शक, दर्शकपट, दर्शकपटल
Mouseमूषक
Mouse pointerमूषकबाण
Movieचित्रपट

मुळाक्षर N

National anthemराष्ट्रगीत
Noteworthyउल्लेखनीय
Nutritionपोषण
Natureनिसर्ग
Naturalनैसर्गिक
Navigationजालपर्यटन
Nebulaतेजोमेघ
Necessaryआवश्यक
Netiquetteजालशिष्टाचार
Netizenजालवासी
Networkजालक, जालविस्तार, उद्योगाचे पसरलेले जाळे
Newsgroupवृत्तसमूह, बातमी-समूह, वार्तासमूह
Newsreaderवृत्तवाचक, वाचक, बातमी-वाचक, वार्तावाचक
Node(रोपट्याचा) डोळा, गुडघ्याची सूज, गाठ
Normsप्रमाणके
Noteनोंदविणे, नोंद
Nucleusकेंद्रक (पेशीकेंद्रक, अणुकेंद्रक)

मुळाक्षर O

Observatoryवेधशाळा
Onlookerप्रेक्षक
Offlineअनुपलब्ध
Onlineउपलब्ध, जालसंपर्कीत
Online Shoppingजालखरेदी, जालीय खरेदी
Online Storeजालभांडार, जालदुकान, जालीय दुकान
Opacityअपारदर्शकता
Opaqueअपारदर्शक
Open Contentमुक्त मजकूर
Open Sourceमुक्त स्रोत
Operatorसंचालक, यंत्रचालक
Operating Systemसंचालन प्रणाली, कार्यप्रणाली(वापरप्रणाली)
Optical Illusionदृष्टीभ्रम
Opinionमत
Optionपर्याय, विकल्प
Outputउत्पादिते, उत्पादन, उत्पादन केलेला माल
Owner (for groups and communities)मालक, चालक, संचालक
oxygen (gas)प्राणवायू

मुळाक्षर P

Personal Assistantस्वीय सहाय्यक
Propagandistप्रचारक
Processionमिरवणूक
Public Interestजनहित
Paperकागद, लिखित किंवा छापील कागदपत्रं, प्रश्नपत्रिका, वर्तमानपत्र, तज्ञांपुढे वाचायचा प्रबंध
Paragraphपरिच्छेद
Parameterमानक, परिमाण
Parital Placentationभित्तीय किंवा परिघीय वार-रचना
Passwordसंकेतशब्दपरवलीचा शब्द (कूटशब्द)
Passportपारपत्र
Pasteडकवणे, चिकटवणे
Pause (music, video etc.)विराम, विश्राम
Pay Loadअधिदानभार
Permalinkस्थिरदुवा, स्थायी दुवा
Personव्यक्ती
Pestकीड
Phanerogamsसपुष्प वनस्पती
Photographछायाचित्र, प्रकाशचित्र
Photographyछायाचित्रण, प्रकाशचित्रण
Pictureचित्र
Pingपाचारण करणे, पाचारणे
Placentaवार, गर्भवेष्टन
Placentation (in plants – Axial, Parietal, Basal, Apical, Marginal, Free or Central)वार-रचना (वनस्पतींमध्ये – अक्षीय, भित्तीय किंवा परिघीय, तलीय(तळाची), अग्रीय(टोकाची), उपांतिक (कडेची), मुक्त किंवा केंद्रीत)
Play (music, video etc.)चालू करा, सुरूवात
Playनाटक, चित्रपटाचा खेळ
Pliersपक्कड
Plug-in (for computer)जोडणी
Pop-upप्रकटन, उघडणे, प्रकटक
Pop-up windowप्रकटक खिडकी
Portबंदर
Portalप्रवेशद्वार
Post (To Post)टपाल, डाक (टपाल पाठविणे, पाठविणे)
Preferencesआवड, पसंती
Previewपूर्वावलोकन, झलक दाखवणे
Printमुद्रण, छापणे
Priorityअग्रक्रम, प्राधान्य
Processorप्रक्रियक
Programकार्यक्रम, संगणक प्रणाली (आज्ञावली)
Profileमाहिती, रुपरेखा, रुपरेषा
Projectप्रकल्प
Protocolशिष्टाचार
Proxyप्रतिनिधी
Pseudopodia / Pseudopodiumछद्मपाद
Public Domainसार्वजनिक

मुळाक्षर Q

Qualifiedअहर्तापात्र
Quick disposalत्वरित विल्हेवाट
Qualityगुणवत्ता
Quickशीघ्र
Quick referenceशीघ्र संदर्भ
Quick time plug-inजलदगती जोडणी
Queueरांग

मुळाक्षर R

Recommendationशिफारस
Refreshmentश्रमपरिहार
Readerवाचक
Referenceसंदर्भ
Regenerationनिर्मिती, पुनर्निर्मिती, पुन्हा उत्पन्न करणे / होणे
Relatedनिगडित
Relativeनातलग / सापेक्ष
Relativityसापेक्षता
Relevanceऔचित्य
Relevantसंबंधित, प्रस्तुत, तदनुषंगिक, समयोचित, सुसंबद्ध, निगडित
Reminderस्मरणिका, स्मरणक
Remote Control (for TV etc.)दूरनियंत्रक
Remote Sensingदूरसंवेदन, दूरसंवेदनशील
Renameनाव बदलणे
Reportअहवाल
Replyप्रत्युत्तर, उत्तर
Requestविनंती
Resultनिकाल
Resource (Resources)स्त्रोत
Revenueमहसूल
Reviewसमीक्षा, परिक्षण, आढावा, पुनरावलोकन, समालोचन, तपासणी, आलोचना
Revisionउजळणी, फेरतपासणी, सुधारीत आवृत्ती, पुनरावृत्ती
Routerपथदर्शक, वाटाड्या
RSSअत्यधिक सरल प्रकाशन
Registrar / Deputy Registrarउपकुलसचिव

मुळाक्षर S

Secretariatसचिवालय
Sunstrokeउष्माघात
Symposiumपरिसंवाद
Saintसंत
Saveजतन करणे, वाचवणे
Save asया नावाने जतन करा
Scanned Imageचित्रप्रत
Scanningविद्युतचुंबकीय आरेखन
Scrapचिठोरा
Scrap Bookचिठोरेवही
Screenप्रदर्शक, दर्शकपट, दर्शकपटल, पडदा
Screenshotचित्रवेध
Script (Computer Script)लिपी (आज्ञावली)
Search engineशोधयंत्र
Securityसुरक्षा
Selectनिवडणे
Serverजालवितरक, अधिसेवक
Serviceसेवा
Settingsसंस्थापने
(To) Setup(प्रती) प्रस्थापित करणे, स्थापन करणे
Shift (key)बदलणे (कळ)
Shopping centerखरेदीकेंद्र
Shopping Complexखरेदीसंकुल
Short Periodलघुकाल
Shortageकमतरता
Showerतुषारक
Signचिन्ह
Signalसंदेशक, सांकेतिक खूण, इशारा, इशारत, निशाणी, संदेश
Siteस्थळ, जागा
Sizeमाप, आकार
Sky Walkआकाश मार्गिका
Slideshowचलचित्रफीत
Snippetझलक
Softwareआज्ञांकन, (संगणक आज्ञा)
Solarसौर
Sourceस्रोत
Spacebarअंतरक
Spamअनैच्छिक, नकोसे
Sparkठिणगी, चमक
Speedगती
Spell Checkerशब्द तपासक, शुद्धीचिकीत्सक
sporeबीज, बीजाणू
Sporangiumबीजाणूधानी, बीजाणूकोश
Sporogenousबीजोत्पादित, बीजोत्पादन
Sporocarpबीजकवचिका
Spreadsheetपृष्ठपुरवणी, प्रसारकपृष्ठ
Spywareहेरसावधक (हेरगीर)
Squareचौरस
Stand – for keeping things,(Stand for vehicles)रचक, स्थापक, मांडणी (वाहनतळ)
Standardमानक / प्रमाण
Stop (music, video etc.)थांबवा, थांबवणे, शेवट
Stop (for bus)थांबा
Studio for cinema, photos, Art)चित्रणस्थळ, प्रकाशचित्रालय / प्रकाशचित्रस्थळ, कलाचित्रस्थळ
Sub-continentउपखंड
Subcribe ( By email / By RSS)अधिग्रहण करा (संदेशातून / असप्र – अत्याधिक सरल प्रकाशन)
Subscriberअधिग्राहक
Subscriptionअधिग्रहित
(To) Submitसादर करणे, सुपूर्द करणे, पेश करणे, विचारार्थ पुढे जाणे, शरण जाणे, पड खाणे
Suggestसुचविणे
Supportआधार, पाठिंबा, मदत, साहाय्य
Surfभ्रमंती, भटकंती
System Operator , Sysopप्रणाली संचालक
System Administratorप्रणाली प्रशासक
Systemप्रणाली, तंत्र

मुळाक्षर T

Terminologyपरिभाषा
Typographyमुद्रणकला
Tabखुणेची फीत, उपखिडकी (संगणकाच्या संदर्भात एका खिडकीत -window उघडणारी)
Tableतक्ता
Tag (Meta tag) (Tag in blog)खूण (संदर्भ खूण) (शब्दखूण)
Telephoneदूरध्वनी
Templateआकृतीबंध, रचनाबंध, साचा
Terminalटोक, टोकाचे
Terminologyपरिभाषा
Terminologicalपारिभाषिक
Textसंहिता, पाठ्य, मजकूर
Theoremप्रमेय
Thinkerविचारवंत
Thumbnailसूक्ष्मचित्र
Toiletप्रसाधनगृह, स्वच्छतागृह
Toolसाधन
Toolbarसाधनपट्टी
Toolboxसाधनपेटी
Torqueचक्रीय प्रेरणा, चक्रीय बल
Towerमनोरा, बुरूज, गोपुर
Trackमाग घेणे, मागोवा
Trademarkव्यापारचिन्ह, व्यापारमुद्रा
Trafficवाहतूकीची कोंडी
Translationभाषांतर
Transiliteraionरुपांतरण (इंग्रजी अक्षरांचे मराठीत/देवनागरीत)
Trashकचरा, निरूपयोगी, संदेश-कचरा,
Treasurerखजिनदार, कोषाध्यक्ष, कोषपाल
Typeटंकन करणे, टंक, प्रकार

मुळाक्षर U

Unbiased Opinionपूर्वग्रहरहित मत
Underground Railwayभुयारी रेल्वे
Underlineअधोरेखित
Uniform Resourse Identifier (URI)एकत्र स्त्रोत ओळखकनारा
Uniform Resourse Locator (URL)एकत्र स्त्रोत निश्चित करनारा (एस्त्रोनि – जाळीय पत्ता)
Ultra Violetअतिनील
Update / Updatesअद्ययावत, सुधारित / सुधारित (अनेक सुधारित आव्रुत्या)
Uploadवर भरवणे, चढवणे, पाठवने
Upper caseमोठे अक्षर
Ultraअति, टोकाचा
Ultra High-Speed Broadband Networkअति जलदगती विस्तारीत-वहन जाळ
Ultrasonicअतिकंपन, प्रचंड कंपनसंख्या असलेले
Ultra Violetअतिनील
URIएकत्र स्त्रोत ओळखक
URLएकत्र स्त्रोत निश्चितक (एस्त्रोनि – जाळीय पत्ता), जाळीय पत्ता
Usernameसदस्य नाव
USB (Universal Serial Bus)वैक्रस्था (वैश्विक क्रमिक स्थानांतरक)
Unsatisfiedअसमाधानी

मुळाक्षर V

Vacant postरिक्त पद
Veto powerनकाराधिकार
Viva – voceमौखिक परीक्षा
Vastअथांग/अफाट
Vending Machineविक्रीयंत्र, वस्तुविक्रीयंत्र
Virus – AntiVirusविषाणू – विषाणूरोधक
Visitorअभ्यागत, अतिथी, पाहुणा
VoIPजाळध्वनी

मुळाक्षर W

Waiting listप्रतिक्षासुची
Worthinessपात्रता
Written orderलेखी आदेश
Waterजल, पाणी
Water markजलांकन, (जलसदृश अंकन)
Wafersकाचऱ्या, चकत्या
Webजाळ
Web addressजाळपत्ता
Webpageजाळपान
Weblog Publishing Systemजाळपत्रिका प्रकाशन प्रणाली
Webmasterजाळप्रमुख
Websiteसंकेतस्थळ
Weekआठवडा, सप्ताह
Weekendसप्ताहांत
Widgetसंकेतसाधन (संगणकीय लिपी संदर्भात), तंत्रसाधन, साधन
Wordशब्द
(Intelligent)Wordसंज्ञा
Windowखिडकी, गवाक्ष
World Wide Webविश्वव्यापी जाळ

मुळाक्षर X

X-rayक्ष किरण
XMLविस्तारीत अंकनभाषा

मुळाक्षर Y

Year under reportअहवाल वर्ष
Your truelyआपलाच
Your Sincerelyआपला स्नेहांकित

मुळाक्षर Z

Zeal and energyउत्साह आणि जोम
Zero hourशून्य काळ
Zoneपरिमंडळ, विभाग

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.