जिल्हाक्षेत्रफळ (चौकिमी)मुख्यालयप्रशासकीय विभागतालुके 
 १. अकोला५,४३१अकोलाअमरावती अकोला, बार्शी-टाकळी, मूर्तिजापुर, अकोट, तेल्हारा, बाळापूर, पातुर
२. अमरावती१२,२१०अमरावतीअमरावतीअमरावती, अचलपूर, अंजनगांव, चांदुर-बाजार, चांदुर-रेल्वे, धारणी, चिखलदरा, तिवसा, वरुड, मोर्शी, धामणगाव-रेल्वे, नांदगाव, भातकुली
 ३. अहमदनगर१७,०५०अहमदनगरनाशिक अहमदनगर, अकोले, कर्जत, कोपरगाव, जामखेड, पाथर्डी, पारनेर, राहुरी, शेवगाव, संगमनेर, श्रीरामपुर, श्रीगोंदे, राहता, नेवासे
 ४.औरंगाबाद१०,१०७औरंगाबादऔरंगाबादऔरंगाबाद, कन्नड, खुल्ताबाद, पैठण, गंगापुर, फुलंब्री, सिल्लोड, सोयगाव, वैजापुर
 ५.उस्मानाबाद७,५६९उस्मानाबादऔरंगाबादउस्मानाबाद, उमरगा, कळंब, वाशी, तुळजापूर, परांडा, भूम, लोहरा
६.कोल्हापूर७,६८५कोल्हापूरपुणेकरवीर, कागल, गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, भुदरगड, राधानगरी, गगनबावडा
७.गडचिरोली१४,४१२गडचिरोलीनागपूरगडचिरोली, धानोरा, कुरखेडा, आरमोरी, अहेरी, एटापल्ली, चामोर्शी, सिरोंचा, मुलचेरा, भामरागड, देसाईगंज, कोर्ची
८.गोंदिया५,४२५गोंदियानागपूरगोंदिया, गोरेगाव, आमगाव, तिरोडा, देवरी, सालेकसा, सडक-अर्जुनी, अर्जुनी-मोरगाव
 ९.चंद्रपूर११,४४३चंद्रपूरनागपूरचंद्रपूर, चिमूर, भद्रावती, वरोडा, ब्रम्हपुरी, गोंडपिंपरी, नागभीड, राजुरा, मूल, सिंदेवाही, कोरपना, सावली, पोंभूर्णा, बल्लारपूर, जिवती
 १०.जळगाव११,७६५जळगावनाशिकजळगाव, चाळीसगाव, चोपडा, रावेर, जामनेर, अमळनेर, यावल, मुक्ताईनगर, भुसावळ, भडगाव, पाचोरा, पारोळे, एरंडोल, धरणगाव, बोदवड
 ११.जालना७,७१८जालनाऔरंगाबादजालना, जाफराबाद, अंबड, बदनापूर, भोकरदन, परतूर, मंठा, घनसावंगी
१२.ठाणे९,५५८ठाणेकोकणठाणे, तलासरी, पालघर, वसई, डहाणू, जव्हार, वाडा, मोखाडे, भिवंडी, मुरबाड, कल्याण, उल्हासनगर, विक्रमगड, अंबरनाथ
१३.धुळे८,०६३धुळेनाशिकधुळे, साक्री, शिंदखेड, शिरपूर
१४.नागपूर९,८०२नागपूरनागपूरनागपूर शहर, नागपूर ग्रामीण, मौदा, काटोल, कामठी, कमळेश्वर, कुही, रामटेक, हिंगणा, नरखेड, उमरेड, पारशिवनी, सावनेर, भिवापूर
१५.नाशिक१५,५०३नाशिकनाशिकनाशिक, इगतपुरी, कळवण, पेठ, दिंडोरी, चांदवड, मालेगाव, सुरगाणा, बागलाण, येवले, नांदगाव, निफाड, सिन्नर, त्र्यंबकेश्वर, देवळा

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.