MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

किटकनाशक आणि रोगनाशक द्रव्य खालीलपैकी कोणत्या वनस्पतीपासून मिळविता येते. 1) कडूलिंब 2) जॅट्रोफा 3) बेशरम 4) वरील सर्व