MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

………….. चा उपयोग फळांसाठी बुरशीरोधक (Antifungal) म्हणून केला जातो. 1) कार्बामिथझोल 2) बेनोमिल 3) थायोसल्फेट 4) बेंझॉअिक अॅसीड