MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

लिंगपरिवर्तित तांदुळ जो ‘सोनेरी तांदुळ’ म्हणूनही ओळखला जातो, त्यात मुख्यत्वे काय असते ? 1) अॅन्थोसायनीन 2) बिटा-कॅरोटीन 3) अग्लूटीनीन 4) हिमोपॉइटिन