MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -3
  • -3

‘ड्रॉसेरा’ वनस्पती, ही वनस्पतीच्या कुठल्या वर्गामध्ये आहे ? 1) स्वयंपोषित वनस्पती 2) परजीवी वनस्पती 3) कीटकभक्षक वनस्पती 4) यांपैकी नाही