MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

भारताच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार (2002-2007) शेती क्षेत्रामधून अजूनही …………. टक्के रोजगार निर्मिती होते आहे. 1) 50.3% 2) 40.4% 3) 45.0% 4) 58.4%