MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • -2
  • -2

पृथ्वीवर अस्तित्वात असलेल्या सजीवांमधील विविधता म्हणजे…….. (PSI-2012) 1) जैवविविधता (Bio-diversity) 2) जीवशास्त्र (Biology) 3) जैव तंत्रज्ञान (Biotechnology) 4) जैव रसायनशास्त्र (Biochemistry)