MPSC Today ASk Latest Questions

admin
  • 0
  • 0

बॅक्टरीओफेजेस हे—— 1)विषाणूचा प्रकार आहे 2)सजीव आहे 3)निसर्गात कमी प्रमाणात आढळतो 1) फक्त 1 2) 1,3 3) 2,3 4) वरीलपैकी सर्व

admin
  • 0
  • 0

विधाने लक्षात घ्या. 1)प्रौढावस्थेत जसजसे वय वाढत जाते तसतसे मेंदूचे वजन कमी होत जाते. 2)प्रौढावस्थेत जसजसे वय वाढत जाते तसतसे मेंदूची कार्यक्षम कमी होत जाते बरोबर विधाने ओळखा? 1) फक्त अ 2) फक्त ...