admin
  • 0

घरातील वीज परिपथ जोडणी ही समांतर जोडणी असते कारण

  • 0

घरातील वीज परिपथ जोडणी ही समांतर जोडणी असते कारण

1) जास्त विद्युतभार मिळवण्यासाठी
2) जास्त विद्युतधारा मिळवण्यासाठी
3) ही जोडणी सोपी आहे
4) वरीलपैकी कोणतेही नाही

Related Questions

  1. योग्य उत्तर आहे: जास्त विद्युतधारा मिळवण्यासाठी

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse