admin
  • 0

डांबराच्या गोळ्यांचा आकार काही दिवसानी कमी होतो,कारण त्याचे

  • 0

डांबराच्या गोळ्यांचा आकार काही दिवसानी कमी होतो,कारण त्याचे

1) बाष्पीभवन होते. (Evaporation)
2) संघनन होते (Condensation)
3) संप्लवन होते (Sublimation)
4) यापैकी कोणतेही नाही

Related Questions

  1. योग्य उत्तर आहे: संप्लवन होते (Sublimation)

    • 0
Leave an answer

Leave an answer

Browse