admin
  • 0

विधाने लक्षात घ्या.
1)प्रौढावस्थेत जसजसे वय वाढत जाते तसतसे मेंदूचे वजन कमी होत जाते.
2)प्रौढावस्थेत जसजसे वय वाढत जाते तसतसे मेंदूची कार्यक्षम कमी होत जाते बरोबर विधाने ओळखा?

  • 0

विधाने लक्षात घ्या.
1)प्रौढावस्थेत जसजसे वय वाढत जाते तसतसे मेंदूचे वजन कमी होत जाते.
2)प्रौढावस्थेत जसजसे वय वाढत जाते तसतसे मेंदूची कार्यक्षम कमी होत जाते बरोबर विधाने ओळखा?

1) फक्त अ
2) फक्त ब्
3) दोनीही
4) दोनीही नाही

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse