admin
  • -2

आसपास’हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे?

  • -2

आसपास’हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण आहे?

1) संख्यावाचक
2) स्थलवाचक
3) परिणामवाचक
4) यापैकी नाही

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse