admin
  • 2

एक व्यक्ती उत्तेरेकडून तोंड करून उभी आहे आता ती घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने 180° वळते नंतर ती परत काट्याच्या दिशेने 225° वळते. तर त्याचे तोंड सध्या कोणत्या दिशेला आसेल?

  • 2

एक व्यक्ती उत्तेरेकडून तोंड करून उभी आहे आता ती घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने 180° वळते नंतर ती परत काट्याच्या दिशेने 225° वळते. तर त्याचे तोंड सध्या कोणत्या दिशेला आसेल?

1) वायव्य
2) ईशान्य
3) पूर्व
4) यापैकी नाही

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse