admin
  • 0

35 मधून कोणती संख्या वजा करावी म्हणजे त्याच संख्येने वजाबाकीस भाग दिला असता भागाकार 6 येईल ?

  • 0

35 मधून कोणती संख्या वजा करावी म्हणजे त्याच संख्येने वजाबाकीस भाग दिला असता भागाकार 6 येईल ?

1) 5
2) 6
3) 7
4) 10

Related Questions

Leave an answer

Leave an answer

Browse