admin
  • -4

राज्यातील सर्वात जास्त लांबीचा महामार्ग कोणता ?

  • -4

राज्यातील सर्वात जास्त लांबीचा महामार्ग कोणता ?

1) NH -3
2) NH -4
3) NH- 6
4) NH – 9

Related Questions

  1. योग्य उत्तर आहे: *NH- 6*
    NH6 जोराबत, शिलॉन्ग, जोवई, बदरपूर, पंचग्राम, कोलासिब, कानपुई, आयझॉल, सेलिंग, लुमतुई, खवथलीर, तुइसेन, नेहडॉन, चांफई यांना जोडते आणि भारत/म्यानमार सीमेवर झोखावथारजवळ संपते.

    • -1
Leave an answer

Leave an answer

Browse